Bu sözleşme, Elçin Çocuk ile …………………………………………………. (bundan sonra ‘Veli’ olarak anılacaktır)  arasında, işbu sözleşmeye göre okul öncesi eğitim alacak çocuğun eğitimine yönelik olarak, karşılıklı yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

1) ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER                                                     

1.1.Adı Soyadı                      :

1.2.TC Kimlik Numarası    :

1.3.Doğum Tarihi                :

1.4.Doğum Yeri                    :

1.5.Okula Başlama Tarihi  :

 

 

2) ANNEYE AİT BİLGİLER      

2.1.Adı Soyadı                      :

2.2.TC Kimlik Numarası    :

2.3.Mesleği                            :

2.4.Ev Adresi                        :

2.5.İş Adresi                          :

2.6.İletişim Bilgileri             :   Cep Tel :                                         

 

3) BABAYA AİT BİLGİLER                  

3.1.Adı Soyadı                      :

3.2.TC Kimlik Numarası    :

3.3.Mesleği                            :

3.4.Ev Adresi                        :

3.5.İş Adresi                          :

3.6.İletişim Bilgileri             : Ev Tel      :                        İş Tel        : 

                                                 Cep Tel    :                        E-Mail      :

4) ACİL DURUMLAR İÇİN DİĞER AİLE ÜYESİ BİLGİLERİ

Acil durumlarda anne veya baba ile iletişim kurulamaması halinde aranması istenen yahut çocuğun Anaokulundan anne veya baba dışında teslim edilmesi istenen diğer aile üyesi bilgisi bu bölümde yer almaktadır. Veli tarafından Anaokuluna bildirilmeyen aile üyelerine çocuklar asla teslim edilemez.

4.1.Acil Durumlarda Aranacak Aile Üyesinin

4.1.1.Adı Soyadı                      :

4.1.2.TC. Kimlik Numarası   :

4.1.3.Yakınlık Derecesi          :

4.1.4.Adresi                              :

4.1.5.İletişim Bilgileri             :   Cep Tel :                       

5) SÜRE

5.1.Sözleşmenin Başlangıç Tarihi       : …..   / …..  /  20….

5.2.Sözleşmenin Bitiş Tarihi                 : …..   / …..  /  20….

İş bu sözleşme ..…. ay süreyle geçerlidir. Sürenin bitiminde hiçbir ihtara gerek kalmadan kendiliğinden sona erecektir.

6) ÜCRET

6.1.Tam Gün Eğitim

Yıllık Ücret   : …………….. TL (KDV dahil; yalnız ………………………………………………………)

Aylık Ücret   : …………….. TL (KDV dahil; yalnız ………………………..……………………………)

(Kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı ücretleri yıllık eğitim ücretine dahildir).

6.3.Etkinlik ve kırtasiye ücreti yıllık ………….. TL’ dir. Yılda bir defa kayıt sırasında tahsil edilmektedir.

6.6. Veli sözleşmede belirlenen ücreti, peşin ya da taksitler halinde ödeyebilir. Peşin ödemede,  % 8 İndirim uygulanır.

6.7. Taksitli ödemede ödeme planı Elçin Çocuk tarafından belirlenir. Taksitler  Makbuz karşılığı elden kuruma yapılabildiği gibi , kredi kartı ile çevrimiçi olarak elcincocuk.com web sitesi üzerinden yapılabilir.

6.8.Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmaması halinde, borç muaccel hale gelecektir.

6.9.Elçin Çocuk ücretleri, yıllık olarak hesap edilir ve her yıl Haziran ayının sonuna kadar ilan edilir.

6.10. Öğretmen çocuklarına % 10,  şehit ve gazi çocuklarına %50 indirim uygulanmaktadır. Ücret indirimi sözleşmede belirtilen şartlar ve oranlarda uygulanır. İndirim şartlarını taşımayanlara indirim uygulanmaz.

6.11. Öğretim yılı başladıktan sonra, herhangi bir sebep ile Anaokulundan ayrılan öğrencinin Anaokuluna geldiği gün sayısı göz önüne alınarak, hesap edilen günlük ücreti dışında kalan kısmı iade edilir.

6.12.Veliden ya da çocuktan kaynaklanan herhangi bir devamsızlık durumunda ücret iadesi yapılmaz. Öğrencinin devamsızlık yapması, Velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli, öğrencinin kaydı silinmediği sürece sözleşmede belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.( Ancak öğrencinin bir ay ve üzeri rapor alması halinde gelmediği ayların ücreti alınmaz .)

6.13.Elçin Çocuk eğitim programı kapsamında yer alan sosyal aktivite (gezi, piknik, yüzme vb), etkinlik (sinema, tiyatro vb.) ve kırtasiye (kitap seti, kırtasiye malzemeleri vb. ) ücretleri yılda bir kez kesin kayıt sırasında tahsil edilir. Yıl sonu gösterilerinde yaptırılacak  olan kostüm, aksesuar vb ücretler Veliye ait olup, etkinlik ücretine ve kırtasiye ücretine dahil değildir.

7) HİZMETLERİMİZ

Anaokulunun hizmetleri;

7.1.Velilerin okul öncesi yaştaki çocuklarının eğitim, öğretim ve bakım sorumluluğunu paylaşarak, çocuklara, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, çağdaş okul öncesi hizmetleri sunmak,

7.2.Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini destekleyecek eğitim programları geliştirme, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme,

7.3.Okul öncesi dönemdeki çocukları; yaş, ilgi ve gereksinimlerine uygun yöntem araç ve gereçleri kullanarak değerlendirmek ve elde edilen bilgileri aileler ile paylaşmak,

7.4.Aileler ile gerekli işbirliğini sağlayarak, çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

8) ÇALIŞMA KURALLARIMIZ

Anaokulunun çalışma kuralları şunlardır:

8.1.Elçin Çocuk, sabah 07.00 akşam 18.30 saatleri içinde hizmet vermektedir. Hafta sonu ve resmi tatillerde kapalıdır.

8.2.Okulumuzda, sabah kahvaltısı 08.30 ile 09.30 saatleri arasında, öğle yemeği 11.30 ile 12.30 saatleri arasında ve ikindi kahvaltısı 15.30 ile 16.30 saatleri arasında verilmektedir. Kahvaltı saatinden sonra okula gelen çocuklar kahvaltılarını evde yaparak geleceklerdir. Bu konuda sorumluluk Velilere aittir.

8.3.Kar,sis vb. olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara Valiliği emriyle okulların kapatılması kararı alındığında okulumuz ilgili valilik emri süresince hizmet veremeyecektir.

8.4.Anaokulunda yarım gün eğitim, sabah  07.30 ile 13.00 saatleri, öğleden sonra 13.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

8.5.Çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilebilmesi ve eğitimin aksamaması  için, Velilerimizin, mesai saatleri içerisinde öğretmenlerimizi cep telefonlarından aramamaları gerekmektedir. Veliler, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında, okulumuzun  0312 211 11 17 numaralı telefonları arayarak, çocukları ile ilgili konularda bilgi alabilirler.

9) KAYIT KABUL KOŞULLARI

Anaokuluna kayıt kabul koşulları şunlardır:

9.1.Anaokuluna başlama yaşı okul öncesi (36 – 72 ay) yaşlardır.

9.2.Anaokuluna kabul edilecek çocukların tuvalet kontrollerini kazanmış oldukları kabul edilir. Veliler, kesin kayıt esnasında, öğrencinin tuvalet eğitimi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

9.3.Anaokuluna kayıt için, çocuğun anne ve babasının (mahkemeden alınmış ayrılma ya da boşanma kararı olmadığı sürece) birlikte gelmeleri gerekmektedir.

9.4.Anaokuluna kayıt işlemleri ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

10) İLİŞİK KESME

10.1.İlişik kesmek isteyen Veli, bu talebini en az 15 gün önce Elçin Çocuk müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Öğrencinin geldiği gün sayısı göz önüne alınarak, hesap edilen günlük ücret dışında kalan kısım iade edilir.

10.2.İlişiği kesilmesi istenen öğrencinin herhangi bir borcunun bulunmaması gerekir. Borçlu öğrencinin kaydı, borç tahsil edildikten sonra silinir.

10.3.Aylık ücret ödemelerinin düzensiz yapılması ve Elçin Çocuk Müdürü tarafından dönem içerisinde Veliye telefon, sms, mail, vs. iletişim yolları ile yapılacak iki haklı uyarıya rağmen, ödemelerin düzensiz yapılmaya devam edilmesi halinde, ilişik kesme işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda, Velinin ödememiş olduğu ücretler, Genel Hükümlere göre, kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

10.4.Çocuğun Anaokuluna kabulünde esas olan bilgiler ve belgelerde gerçek dışı beyanın olduğunun tespiti durumunda ilişik kesilir.

10.5.Velinin, Anaokulunun işleyiş ve düzenine ve bu sözleşmede belirlenen hükümlere uymaması durumunda ilişik kesme işlemi uygulanır.

10.6. Otuz gün okula devam etmeyen ve devam ettiği halde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan öğrencinin ilişiği kesilir. Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen Veliler için, alacağın tahsiline yönelik Genel Hükümlere göre işlem yapılır.

11) GENEL ESASLAR

11.1.Bu sözleşmeye ilişkin hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde verilecektir.

11.2.Bakım ve eğitim hizmeti sözleşmede belirlenen süreyle sınırlıdır.

11.3.Veli, okulun belirlediği eğitim şekline uymak durumundadır.

11.4.Veliler, müdürün ve öğretmenin bilgisi ve izni olmadan etkinlik sınıflarına giremez.

11.5.Veliler, okul yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda, çocuğun sağlık taramasını ve gerekirse tedavisini yaptırmak zorundadır.

11.6.Veliler, okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara, haklı ve geçerli mazeretleri olmadıkça, katılmak zorundadır.

11.7.Veliler, çocuklarının herhangi bir alerjileri ve sürekli kullandığı ilaç olup olmadığı hususlarında okul yönetimine ve öğretmenlere bilgi vermekle yükümlüdür.

11.8.Anaokulunun çocuklarla ilgili sorumluluğu, okulun açık olduğu çalışma saatleriyle sınırlıdır.

11.9.Kesin kayıtta Veliler, istenen kayıt evraklarını ve formaları eksiksiz doldurarak Elçin Çocuk Müdürüne teslim etmek durumundadır.

11.10.Bulaşıcı hastalıklarda (beta, suçiçeği, asalak, parazit vb) hastalık şikayetleri ve bulaştırıcılığı geçene kadar salgınları önlemek amacıyla hasta çocuk Anaokuluna kabul edilmez. Veli, hastalık durumunda Elçin Çocuk Müdürünü bilgilendirmek zorundadır. Çocuk, ancak doktorun “Anaokuluna devamında sakınca yoktur” raporundan sonra Anaokuluna devam edebilir.

11.11.Anaokulundan ilişiği kesilen çocukların, Anaokulunda kalan eşyaları telefon, sms, mail, vs. iletişim yollarıyla bildirilmesine rağmen, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde çocuğun Velisi tarafından gelip alınmaz ise, çocuğa ait eşya Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderilecektir.

11.12.Çocuklara maddi değeri yüksek kolye, küpe ve benzeri süs eşyaları  takılamaz. Üzerinde isim yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz takılan süs eşyasının kaybolması durumunda, öğretmen ya da okul yönetimi sorumlu değildir.

11.13.Oyuncak günlerinde, çocuğun anaokuluna getireceği oyuncağın arkadaşları ile arasında olumsuz rekabet yaratacak türden olmaması gerekmektedir. Anaokuluna, Öğretmenlerin duyuru yaptığı günler dışında oyuncak gönderilmeyecektir.

11.14.Çocuğun Anaokuluna gelmeyeceği ya da gelemeyeceği günler Veli tarafından Elçin Çocuk Müdürüne telefon, sms, mail, vs. iletişim yollarıyla bildirilecektir.

11.15.Yıl içerisinde Elçin Çocuk tarafından, önceden Velilere, telefon, sms, mail, vs. iletişim yollarıyla yazılı veya sözlü olarak bilgilendirme yapılması koşuluyla, düzenlenecek olan gezilere Veliler, bu sözleşme ile izin vermiş kabul edilmiştir.

11.16.Anaokulunun olası kazanımlarından yararlanılması için çocukların okula devamları ve sabah geliş akşam gidiş saatlerine özen gösterilmesi gerekmektedir. Veliler, çocuklarının devamsızlık nedenlerini Elçin Çocuk Müdürüne ve öğretmenlerine bildirmekle sorumludurlar.

11.17.Veliler, adres ve telefon değişikliklerini Elçin Çocuk Müdürüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için Veli tarafından bildirilen adresin yasal ikametgah adresi olduğu ve adres değişikliği durumunda 7 gün içerisinde yazılı olarak Anaokuluna bildirilmediği takdirde bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin geçerli olduğu kabul edilmiştir.

11.18.Anaokulunda çocuklara yönelik yapılacak her türlü araştırma niteliğindeki çalışmalar için Veli onayı alınır. Veli tarafından onay verilmeyen çocuğun ses, bilgi ve görüntü kaydının alınmasına Elçin Çocuk Müdürü tarafından izin verilmez.

11.19.Anaokulunda çocuğun kullanması gereken özel eşyaları (yastık, yorgan, pijama vb.) Veliler tarafından zamanında temin edilir.

11.20.Bu sözleşme hükümlerinin ihlali sebebiyle meydana gelen yahut gelebilecek her türlü zarar sebebiyle Anaokulunun tazmin hakkı saklıdır.

11.21.Bu sözleşmeyle, Elçin Çocuk’a sözleşmede yazılı …….. /….. / 20…..  –  ……./….. / 20….   tarihleri arasında  verilecek olan bakım ve eğitim hizmeti karşılığında …………….. TL, yalnız …………………………………………………… borçtan, öğrencinin anne ve babası müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

12) Mücbir Sebep

Eğitim ve Öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle mülki idari amir ve il veya ilçe hıfzısıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilir. Bu gibi hallerde taraflar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini iddia edemezler.

13) Temerrüt

Taksitli ödemelerde, üst üste iki taksit vadesinde ödenmediği takdirde ayrıca ihtara mahal kalmaksızın bakiye borcun muacceliyet kesbedeceği ve bu tarihten itibaren geciken taksitlerin kanuni gecikme bedellerinin kendisine ait olacağı,ihtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olduğu, Veli tarafından kabul edilmiştir.

14) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda Kanun, Yönetmelik, KHK, Genelge, İçtihat vs. ilgili yasal mevzuat hükümleri  uygulanır.

15) İşbu öğrenci kayıt sözleşmesi karşılıklı olarak müzakere edilmiş olup, sözleşmenin tüm hükümleri, taraflarca eksiksiz olarak okunmuş ve herhangi bir tereddüt olmaksızın taraflarca tüm konularda anlaşılmış olup, tamamen hür iradeleri ve arzularıyla, yukarıdaki açıklama ve yarılar çerçevesinde işbu sözleşme şartlarını kesin olarak kabul ettiklerini, kabul ve beyan etmişlerdir.

“Sözleşme karşılıklı olarak müzakere edilmiş olup, sözleşmenin tüm hükümleri tarafımca eksiksiz olarak okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir”